Xiao-Bo Jin, Cheng-Lin Liu, Xinwen Hou, Regularized margin-based conditional log-likelihood loss for prototype learning, Pattern Recognition,2010.