Chunfeng Song, Feng Liu, Yongzhen Huang, Liang Wang, Tieniu Tan:Auto-encoder Based Data Clustering. CIARP2013.