Kaiye Wang, Ran He, Wei Wang, Liang Wang, Tiuniu Tan. Learning Coupled Feature Spaces for Cross-modal Matching. In ICCV, 2013.