Ran He, Tieniu Tan, Liang Wang and Wei-Shi Zheng. L21 Regularized Correntropy for Robust Feature Selection. In IEEE CVPR,2012.