@misc{bifmanQiaTia15, author={albert bifet and silviu maniu and Jianfeng Qian and Guangjian Tian}, title={streamDM}, year={2015}, note={\url{http://mloss.org/software/view/607/}} }