@misc{HouZhaYu13, author={Xuchu Hou and Bai Zhang and Guoqiang Yu and Xiguo Yuan}, title={AISAIC}, year={2013}, note={\url{http://mloss.org/software/view/467/}} }