@misc{YuZhaHou13, author={Guoqiang Yu and Bai Zhang and Xuchu Hou}, title={AISAIC}, year={2013}, note={\url{http://mloss.org/software/view/467/}} }